Close
Абярыце мову
Варшава Варшава
Украіна
Кіеў
Латвія
Рыга
Нямеччына
Берлін
Беларусь
Мінск
Чэхія
Прага Brno
Славакія
Браціслава
Падарыць прыборку Падарыць прыборку
Падарыць прыборку Падарыць прыборку
Украіна
Латвія
Нямеччына
Беларусь
Чэхія
Славакія

Firma sprzątająca CleanWhale w Warszawie | Polityka prywatności

Wersja z dnia 04.12.2020 r.
 • Portal prowadzi politykę prywatności zgodną z RODO oraz innymi odnośnymi przepisami prawa.
 • Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz podmiotem przetwarzającym te dane jest Właściciel Portalu, tj. Clean Whale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000868230, NIP: 6751738063, REGON: 38745511400000, zwana dalej również „Administratorem”. Dane do kontaktu z Administratorem to: E-mail: info@cleanwhale.pl.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta jest umowa pomiędzy Klientem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne.
 • Dane osobowe Klienta przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, chyba że Klient dodatkowo wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych do innych celów.
 • Administrator zobowiązuje się względem Klientów do zachowania ich danych osobowych w poufności i zastosowania środków technicznych pozwalających na ich należyte zabezpieczenie.
 • Dane osobowe Klienta mogą być również przetwarzane w celu ich przekazania w niezbędnym zakresie Wykonawcom usług oraz dostawcom usług zewnętrznych (płatności bezgotówkowe).
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Wszelkie dane będą przechowywane i przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres roku od dnia usunięcia konta Klienta z Portalu.
 • Administrator może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych.
 • W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Wykonawcą, podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Restauracją.
 • Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych (przeglądania), ich sprostowania (zmieniania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Administrator nie będzie podejmował wobec zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania danych osobowych.
 • Dane udostępniane przez Klienta są gromadzone w minimalnym zakresie wymaganym do świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie, a także za ich dodatkową zgodą informowanie o oferowanych przez Portalach promocjach, nowych usługach etc. (np. wysyłanie informacji o Portalu oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klientów. Informacje o Klientach gromadzone są w minimalnym zakresie. Adresy IP użytkowników wykorzystywane są w celach statystycznych.
 • Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia Zamówienia lub jego modyfikacji).
 • Klient ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania od Administratora listów elektronicznych, co do których uprzednio wyraził zgodę na ich otrzymywanie.
 • Klient może egzekwować swoje prawa dotyczące danych osobowych zgłaszając stosowne żądania listownie: Warszawa, Aleje Jerozolimskie 89/31, 02-001, lub e-mailowo: info@cleanwhale.pl.
 • W sprawach nieuregulowanych polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.